ساحره

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 1
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 63
» بازديد سال : 306
» بازديد کل : 306
» اعضا : 0
» مطالب : 12

خواص میوه های خشک برای سلامتی


تاریخ انتشار پست : 1399/4/23 بازدید : 3

فواید مصرف میوه های خشک برای سلامت

محققان دانشکده پزشکی هاروارد عنوان می کنند در برخی موارد مصرف برخی میوه های خشک حتی از میوه تازه هم سالم تر است.

با هلوکوک همراه باشید.
دسته :
برچست ها :

نرده سنگی مصنوعی


تاریخ انتشار پست : 1399/2/25 بازدید : 13

شرکت محک ستون تمامی تلاش خود را در ضمینه آگاه سازی و معرفی محصولات به خصوص نرده سنگی مصنوعی به کار بسته است
و در این توضیحات سعی کردیم مشخصات نرده صراحی تولید شده را به صورت کامل و ساده بیان کنیم که خریدار با آگاهی کامل اقدام به خرید نماید.

نرده سنگی


مشخصات نرده سنگی مصنوعی ساخته شده در محک ستون

ستون سنگی تولید شده در شرکت تولیدی محک ستون به دلیل سطح کاملا صاف و سیقلی که دارد جذب آب ناچیزی دارد که همین امر سبب میشود در آب و هوای بسیار سرد و در مناطق سرد و برفی ، سنگ دچار پوسیدگی و ترک خوردگی نشود و به اصطلاح سنگ پوسته نمیکند.

سعی شده در سنگ صراحی تولید شده از مصالح درجه یک استفاده شود که باعث تولید سنگی با مغزکار سفید و یکنواخت همرنگ سطح سنگ شود .
طرح ستون کاملا رومی برگرفته از بروزترین اشکال و طرح های رومی و دارای لبه های کاملا تیغ بر و چشم نواز است و همچنین دارای سطح کاملا صاف و سیقلی میباشد.

سه عدد میلگرد حرارتی مقاوم با قطر ۰٫۵ سانتیمتر و با فاصله پنج سانتی متر از هم در سرتاسر ستون تعبیه شده است که استحکام بسیار بالایی به آن بخشیده و همچنین به دلیل قطر کم ، در برشکاری با صفحات گرانیت بر هیچ مشکلی ایجاد نمیکند.
همچنین یک سر ستون برای سهولت برش فارسی در اجرا به عنوان نرده پله بلندتر گرفته شده است.

ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ


تاریخچه سنگ مصنوعی
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮزاﯾﯿﮏ در ۲۰۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ هایی از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. یونانیان از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ به آن ها نقش می دادند. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎری ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﺎل ۱۹۶۰ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه است.در مواد اولیه سنگ مصنوعی از سیمان، رس‌ها، آگرگات ‌های سنگ ‌های ضایعاتی و خاک‌ های سبک وزن استفاده می ‌شود. برای بهره‌گیری از رنگ ‌های مختلف و زیبایی سنگ‌ مصنوعی از رنگ دانه های اکسید آهن استفاده می شود.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از دﯾﺮﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اما می توان گفت فناوری تولید سنگ مصنوعی به شکل امروزی از حدود سال ۱۹۶۰ و در کشور ایتالیا شکل گرفت. بدین ترتیب کارخانه های تولید سنگ مصنوعی با سرعت در این کشور شروع به فعالیت کردند.پ

اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ.

سنگ مصنوعی در نمای داخلی خانهسنگ مصنوعی پشت تلوزیونسنگ مصنوعی نمای ساختمان
ویژگی های سنگ مصنوعی
وزن بسیار سبک تر نسبت به انواع طبیعی آن ها
وزن سنگ های مصنوعی در حدود ۱۵ کیلوگرم برای هر مترمربع است

طرح ها جذاب
ظاهر و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺟﺰا، عناصر و داﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰای ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰات و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ داﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﺰء ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ دهد.

رنگ های متنوع
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﺮرﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺛﺒﺎت رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ اﺳﻠﺐﻫﺎ و ﺗﯿﻞﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ است.

ضخامت کم
ضخامت سنگ های مصنوعی در مقایسه با مقاومت بالای آنها بسیار پایین است

عمر بسیار زیاد
این نوع از سنگ ها با وجود حفظ سایر ویژگی های خود دارای عمر مفید بالا هستند. تکنولوژی تولید این محصولات با ترکیب سیمان های کیفیت بالا، عمر مفید استفاده از سنگ مصنوعی را تا بیش از ۳۰ سال تضمین می نماید .

مقاومت بالا
بر اساس آزمایش های صورت گرفته از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر، اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﻳﺮی و ﻳﺦ‌زدﮔﻲ و ﺧﺮاشﺑﺮداری ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدار هستند.

امکان سفارش طرح خاص با رنگ دلخواه
در موارد خاص و در صورت نیاز مشتری محصول نهایی می تواند مطابق با طرح و رنگ پیشنهادی طراحی و تولید شود.

تکنولوژی ساخت سنگ مصنوعی
معمولا ﻣﻮادی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳنگ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود به گونه ای تعیین می شوند ﻛـﻪ محصول نهایی ﺑـﺮای استفاده در ﻛﺎرﻫـﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن چه در ﻛﻒ و ﭼﻪ در ﻧﻤﺎ اﻳﺪه‌آل و مناسب ﺑﺎﺷﺪ. فناوری ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ وﻳﺒـﺮه-ﭘـﺮس و ﻧﻴـﺰ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻨﮓ در ﺗﺮﻛﻴﺐ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻣﺮﻫﺎ، ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻛﻠﺴﻴﺘﻲ، ﮔﺮاﻧﻴﺖﻫﺎ، و ﺳـﻨﮕﻬﺎی ﺳﻴﻠﻴـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻤﺎن و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آب ﺧﻮاﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ %۷۵ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاص ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌـﻲ را دارا ﺑﺎﺷـﺪ.

کاربرد سنگ مصنوعی
همانطور که پیش از این نیز بیان شد ایده ساخت و تولید سنگ مصنوعی از آنجا شکل گرفت که طراحان و معماران ساختمانی جهت زیباتر و منحصربه فردتر کردن فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان از جمله کفپوش ها و نمای دیوار به سنگ هایی با فاکتورهای مد نظر خود نیاز داشتند. این موارد استفاده موجب ظهور سنگ های مصنوعی شدند. اما کاربرد آن ها منحصر به این چند بخش نشد و روز به روز به تغییر سلیقه ها و نیاز جامعه کاربردهای جدیدتری پیش روی این نوع محصولات قرار گرفت. بطور خلاصه اصلی ترین کاربردهای سنگ مصنوعی را می توان شامل موارد زیر بر شمرد:

نمای بیرونی ساختمان
نمای داخلی ساختمان
محوطه های داخل حیاط خانه
زیباسازی فضای شهری
کف پوش و سنگ فرش
نمای داخل سرویس های بهداشتی و حمام
نمای شومینه
نمای ستون های ساختمان
نمای پنجره
راه پله
تزیین ویلا و باغ ها

دسته :
برچست ها :

مقاله توضیحات احساسات دوره بلوغ


تاریخ انتشار پست : 1399/2/21 بازدید : 15

سوء تفاهم های احساسی بسیاری میان مردان و زنان اتفاق می افتد. هنجارهای بیولوژیکی و فرهنگی می توانند به توضیح بعضی از دلایل نهفته ی این اختلافات کمک کنند. مردان و زنان تحت تاثیر هورمون، فیزیولوژی، ژن و کروموزوم های خانوادگی، عاطفی و شغلی قرار دارند. این تاثیرات در پرداختن به بهبود احساسات نقش مهمی ایفا می کنند.

در دوران بلوغ پسرها و دخترها تغییرات بدنی عمده و متنوعی را تجربه می کنند که بر رفتارشان تاثیر می گذارد. مغز با قطع شبکه های عصبی زائد و سرعت بخشیدن به رشد قسمت های مربوط به تفکر، تغییر می کند و خود را تطبیق می دهد.

 

  • در پسرها افزایش چشمگیر هرومون تستوسترون موجب افزایش سریع قدرت عضلانی و تمایل به قوی بودن و ریسک کردن می شود. تستوسترون زیاد در تشکیل گروه ها و جمع های حادثه توسط پسرها و کاهش ابراز شفاهی احساسات نقش دارد هک موجب می شود برخی پسرهای نوجوان در ابراز ترس های زندگیشان احساس تنهایی و ناتوانی بکنند.

  • در دخترها افزایش هورمون استروژن و اکسیتاسین آنها را تشویق به برقراری پیوند می کند. این تغییرات هورمونی تمایلی طبیعی برای تشکیل گروه های اجتاعی قوی و حمایت شدن توسط آن ایجاد می کند. در نتیجه احتمال ابراز احساسات و در میان گذاشتن ضعف ها، عواطف و نگرانی ها توسط دخترها بیشتر از پسرها می باشد.

در دوره ی بلوغ محیط خانواده اهمیت خاصی دارد. به عنوان والدین می توانید از کودک در حین مرحله ی گذر از پیوند به محیط خانواده به پیدا کردن جایی در دنیای بیرون حمایت کنید. اختصاص وقت و محیط به نوجوانان برای ابراز احساسات، استعدادهایی فراهم می کند که آنها می توانند این استعدادها را با خود به دوران بلوغ ببرند وقتی احساسات ابراز نمی شوند محبوس باقی می مانند. در نتیجه پسرها ناراحتی شان را بیرون می ریزند که می تواند منجر به رفتارهای ضد اجتماعی و جرم شود. دخترها معمولا تودار هستند که منجر به مشکلاتی از قبیل اختلال تغذیه و آسیب به خود می شود.

دوران بلوغ یک کودک برای شما که پدر یا مادر هستید زمان دشواری است. باید نیازهای شخصی را با تقاضهای فرزندان تطبیق دهید. قبول کنید که همیشه نمی توانید پاسخگوی نیازها باشید زیرا هیچ والدینی نمی تواند این کار را انجام دهد. هم چنین مراقب تنش، نیازهای خصوصی و زمان استراحتتان باشید. اگر نوجوانان تند مزاج شما را به باد انتقاد می گیرند مطمئن شوید که حمایت دیگری می گیرید. نگران نباشید این دوره قطعا تمام می شود

دسته :
برچست ها :

علل های ایجاد بیماری قلبی و عروقی


تاریخ انتشار پست : 1399/2/21 بازدید : 8

http://s10.picofile.com/file/8393124034/heart_jensi.jpg

تا بحال دقت کرده اید که آمار بیماری های قلبی و عروقی روز به روز در حال افزایش است این امر ناشی از چه عواملی پدید می آید اسن بیماری ها در سنین جوانی نیز دیده می شوند. برخی معتقدند آلودگی هوا و استعمال دخانیات ،فشار خون بالا و چربی خون ،مشکلات روحی و عصبی و استرس در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند .

  

عواملی مانند جنس، نژاد، افزایش وزن و بیماری ‌هایی مانند فشار خون، تأثیر چشمگیری در ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی مانند تنگی عروق کرونر دارد. در انسان یک سری ریز فاکتور‌ها وجود دارد که تحت کنترل خود فرد نیستند به طور مثال آمار بیماری‌های قلبی و عروقی در مردم بیشتر از زنان است البته پس از سن یائسگی این میزان در زنان با مردان برابر می‌شود. همچنین سیاه پوستان نیز بیشتر در معرض ناراحتی‌های قلبی عروقی قرار دارند. از دیگر عواملی که احتمال ابتلا به اختلالات قلبی عروقی را افزایش می‌دهد، وجود سابقه‌ خانوادگی و وراثت است. برخی از عوامل مانند فشار خون که به آن «قاتل خاموش» نیز اطلاق می‌شود، در بروز سکته‌های قلبی ,مغزی, مشکلات کلیوی و چشمی نقش موثری دارد. البته ورزش و فعالیت بدنی مناسب، تغذیه صحیح، مصرف کمتر نمک، کاهش وزن و استعمال نکردن دخانیات نیز تاثیر چشمگیری در کاهش فشار خون دارد. یک سوم تا یک چهارم مبتلایان به فشار خون از بیماری خود اطلاع ندارند، افراد باید برای برخورداری از قلبی سالم از مواد غذایی کم کلسترول استفاده کنند و مصرف گوشت قرمز خود را کاهش دهند و بیشتر گوشت سفید مصرف کنند البته میگو در گوشت‌های سفید دارای کلسترول بالایی است. مصرف سیگار باعث افزایش ضربان قلب و چربی‌های بد بدن مانند (کلسترول، تری گلیسر‌ید و LDL) و کاهش HTL می‌شود. بنابراین استعمال دخانیات امکان ابتلا به تصلب شرایین و سکته‌های قلبی مغزی را دوچندان می‌کند. اشخاص باید از مصرف فست‌فود و غذا‌های آماده مانند سوسیس و کالباس اجتناب کنند. همچنین کنترل قند خون به خصوص در افرادی که سابقه‌ خانوادگی و ارثی دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است. : افراد برای حفظ سلامت قلب خود باید از مصرف قند‌هایی مانند گلوکز خودداری کنند و قند‌هایی مانند ساکارز را جایگزین آن نمایند. استفاده از مواد غذایی دیابتی نقش موثری در پیشگیری از ابتلا به اختلالات قلبی عروقی ایفا می‌کند. چاقی دور شکم تاثیر چشمگیری در بروز بیماری‌های قلبی عروقی دارد. کاهش وزن یکی از راه‌های پیشگیری از اختلالات قلبی عروقی محسوب می‌شود، زیرا چاقی دور شکم سبب جابه‌جایی محور قلب و اختلال عملکرد این عضو می‌شود. اشخاص باید از مصرف چربی‌های اشباع و روغن‌های نباتی جامد امتناع کنند و به مصرف مواد غذایی حاوی اومگا ۳ مانند ماهی روی بیاورند. ورزش‌های دینامیت مانند دویدن و شنا‌ کردن از فعالیت‌های مناسب برای حفظ سلامت قلب به شمار می‌آید. مصرف سبزیجات، میوه و مواد غذایی فیبردار جهت دفع چربی‌های مضر بدن ضروری است. همچنین از روغن‌های مفید می‌توان به پانو‌لا، سو‌یا، ذرت و کنجد اشاره کرد. در صورتی که اشخاص هنگام ورزش و فعالیت بدنی یا بالا رفتن از پله‌ها دچار درد قفسه سینه شوند، باید حتما به پزشک مراجعه کنند تا اقدامات لازم درمانی صورت گیرد. مصرف برخی ویتامین‌ها مانند ویتامین E که در روغن‌های گیاهی مانند سبوس گندم و آجیل یافت می‌شود، نقش موثری در حفظ سلامت قلب و عروق ایفا می‌کند. از دیگر ویتامین‌های موثر بر سلامت قلب می‌توان به ویتامین C اشاره کرد که در موادی مانند فلفل سبز و قرمز، کلم‌بروکلی، اسفناج و گوجه فرنگی یافت می‌شود. کاروتنو‌ایت‌ها که در سبزیجات و میوه‌های زرد و قرمز یافت می‌شوند به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی سبب جلوگیری از تجمع پلاک و بیماری تصلب شرا‌یین می‌شود. مبتلایان به تنگی عروق کرونر بهتر است از مصرف روغن نارگیل پرهیز کنند، آلودگی هوا نقش موثری در افزایش آمار بیماری‌های قلبی عروقی دارد، زیرا در هوای آلوده سیستم اکسیژن رسانی به اندام‌ها و ریه با مشکل مواجه می‌شود. بنابر‌این در هوای آلوده بیماران ریوی و قلبی باید تا حد امکان از تردد در سطح شهر بپرهیزند.

دسته :
برچست ها :

نکات مهم برای شروع استارت آپ ها (Startup)


تاریخ انتشار پست : 1399/2/21 بازدید : 8

http://s10.picofile.com/file/8393125234/startup.jpg

استارت آپ (به انگلیسی: Startup یا Start-up) را به فارسی به شرکت نوپا ترجمه کرده‌اند.
اگر چه در تعریف استارت آپ بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد که حتماً فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری از استارت آپ ها در سالهای اخیر، حول این زمینه‌ها شکل گرفته‌اند، گاهی در تعریف استارت آپ به این مسئله هم اشاره می‌شود که استارت آپ باید در حوزه فن آوری‌های نوین فعال باشد.

امروز استارت آپ ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، به گونه ای که تعداد زیادی از کار آفرینان دغدغه ی این موضوع را دارند. اما این که سر از خواب بلند کنیم و به فکر راه اندازی یک استارت آپ باشیم و جلو برویم و ببینیم چه می شود، چیزی را حل نمی کند. باید نکات مهم برای شروع استارت آپ ها را بدانیم.

هر چیزی قواعد و اصولی دارد که باید مطابق با آن پیش برویم. استارت آپ ها هم قواعدی دارند که در صورتی که رعایت نشوند، محکوم به شکست خواهند بود.
ما در ادامه ی مطلب از بخش رموز کسب و کار موفق، بر آنیم تا  توصیه های مهم را برای شروع یک استارت آپ را بررسی کنیم. پس اگر به این موضوع اهمیت می دهید، خواندن این مطلب را از دست ندهید.

  

این نکات مهم برای شروع یک استارت آپ را فراموش نکنید

اول از همه باید بگوییم که در عصری خلاق زندگی می کنیم که موج اطلاعات و خلاقیت همه را با خود همراه می کند. بسیاری از افراد ایده های خلاقانه ای دارند که می تواند به یک استارت آپ و در نهایت یک کسب و کار موفق تبدیل شود. اما برای آنکه بتوان در محیط متغیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی دوام آورد، باید نکاتی را بدانیم که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

۱- با اشتباهاتی که استارت آپ را منجر به شکست می کند، آشنا شوید

یکی از ابتدایی ترین مسائلی که هر کار آفرینی باید از آن اطلاعاع داشته باشد، عدم آگاهی نسبت به مسائل است. هر کارآفرینی باید با عدم آگاهی محیطی، عدم مطاللعه ی بازار، خلاقیت نداشتن و … مبارزه کند. این ها از جمله اشتباهات رایج است که هر استارت آپیست که می تواند آن ها را به به شکست منجر کند.

۲- کتاب بخوانید

یکی از نکات مهم برای شروع استارت آپ این است که اطلاعات خود را بالا ببرید، یک کار آفرین و کسی که قرار است کاری نو شروع کند، باید اطلاعات لازم و جامعی درباره ی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، شناخت بازار، شناخت مشتری، نیازها و بسیاری موارد از این دست بداند. بدون آنکه این اطلاعات لازم را داشته باشید، کتاب نخوانید و مقاله های جدید را دنبال نکنید، نمی توانید مسیر درستی را در رسیدن به هدف بپیمایید.

۳- تمرکز خود را روی یک کار قرار دهید

کار کردن روی یک پروژه و تمرکز روی آن، بهتر از این است که هر پروژه ای را نصفه انجام دهید! تمرکز کنید و فکر خود را روی یک پروژه بگذارید تا بتوانید آن را به نحو احسن انجام دهید.

۴- خود و رقبایتان را بشناسید

یکی از الزامات بقا در کسب و کار، این است که رقبای خود را بشناسید. اینکه رقبای شما چه کاری انجام می دهند، بدون آگاهی از مدیر و مطالعه ی آن ها امکان پذیر نیست. شما باید اطلاعات محیطی را کسب کنید و چشم هایتان را روی واقعیت موجود نبندید. این کار شما را به هیچ جایی نمی رساند و تنها شکست را نتیجه ی فعالیت شما می کند.

۵- به مشتری فکر کنید نه خودتان

دقت کنید که قرار است محصول و خدمات شما برای راضی کردن مشتری باشد نه شما! اینکه شما چه چیزی را دوست دارید اصلا اهمیت ندارد، مشتری به آن چه که خود دوست دارد و به آن نیاز دارد، توجه می کند و نه سلایق شما. این نکته را همیشه در ذهن داشته باشید، این مشتری است که شما را زنده نگه می دارد، ارباب مشتری است و بس.

۶- به کارکنانتان اهمیت دهید

در راه اندازی کسب و کار، خوب است هزینه های اضافی را کنار بگذارید، اما اینکه به کارکنانتان اهمیت دهید، بسیار مهم است. برخی از استارت آپ ها، خلاقیت را با بازی کردن در محیط کار اشتباه می گیرند. دقت به سواد کاری بیش از روابط در محیط کار اهمیت دارد. روابط کاری را کنار بگذارید و به سواد کاری کارکنانتان نگاه کنید که تخصص آن ها برای شما بیشتر می صرفد!

۷- از مشاوران متخصص کمک بگیرید

در نکته ی شماره ۶ اشاره کردیم که ضوابط را بر روابط ترجیح دهید، در این بخش هم به جای استفاده از مشاوران خانوادگی، بهتر است متخصصان را به کار گیرید و از آن ها برای گسترش کسب و کارتان کمک بگیرید! یک دوست که سابقه ی مشاوره ی حرفه ای ندارد، نمی تواند به شما کمک آنچنانی کند.

همانطور که مشاهده کردید، اصولی ترین نکات مهم برای شروع استارت آپ می تواند نکات بسیار ساده ای باشد که بدون در نظر گرفتن آن ها، چیزی جز شکست عایدتان نخواهد شد. پس بهتر است کمی به این نکات دقت کنید تا بتوانید مسیر پیش روی خود را با موفقیت جلو ببرید.

دسته :
برچست ها :

معرفی برنامه های جایگزین SHAREit


تاریخ انتشار پست : 1399/1/21 بازدید : 8

http://s5.picofile.com/file/8396704076/shareit_iranapk.png

اپلیکیشن انتقال فایل SHAREit را همه اندرویدی ها میشناسند. این اپ که برای انتقال هر نوع فایلی بین دو گوشی و یا گوشی و رایانه از فناوری وایفای بهره میبرد با سرعت بالایی تبادل داده بین دو دستگاه را انجام می دهد.

چند سالی از عرضه این اپ کاربردی میگذرد و حالا پس از تکامل SHAREit به یکی از برنامه های ثابت و ضروری در هر گوشی بدل گشته است. اما شیریت تنها اپلیکیشن کاربردی انتقال فایل بین دو دستگاه نیست و جایگزین های دیگری هم دارد که تبلیغات کمتری نسبت به شیریت دارند!

در ادامه با معرفی چهار برنامه کاربردی برای جایگزینی shareit همراه ما باشید

 


XENDER

اپ Xender مانند اپ SHAREit، یک کراس پلت فرم می باشد. این اپ در طیف گسترده ای از سیستم عامل هایی مانند اندروید، IOS و ویندوز PC در دسترس است. شما همچنین می توانید فایل ها را با استفاده از ویژگی اشتراک گذاری وب انتقال دهید، درواقع نیازی به طرف دوم برنامه نیست و انتقال از طریق مرورگر انجام می شود.

در Xender تبلیغاتی به چشم نمی خورد. علاوه بر آن رابط کاربر ساده ای دارد و تمام ویژگی های ضروری آن در دسترس است. این اپ می تواند گزینه مناسبی برای جایگزین SHAREit باشد.

ZAPYA

زاپیا یک گزینه مناسب برای جایگزین SHAREit است. ولی مانند SHAREit، تبلیغات دارد. البته رابط کاربری آن کمی بهتر از SHAREit است، زیرا ابزارهای انتقال فایل را از ویژگی های غیر ضروری جدا شده است.

برنامه Zapya همچنین از چندین دستگاه پشتیبانی می کند. شما می توانید از آن در iOS، Windows PC و Mac استفاده کنید. یک رابط به اشتراک گذاری وب جداگانه مشابه Xender نیز دارد.

SILFER FILE TRANSFER

اپ انتقال فایل SilFer رقابت سختی با SHAREit دارد. این اپ فقط دارای قابلیت انتقال فایل است، از این رو رابط کاربری خوب و ساده ای دارد. و می توان به عنوان جایگزین SHAREit روی آن حساب باز کرد.

اگر شما برنامه قابل نصب PC را دوست ندارید، می توانید از طریق نسخه وب آن به فایل ها دسترسی پیدا کنید. فایل ها را می توان از طریق Wi-Fi، Wi-Fi Direct و Hotspot منتقل کرد. نکته جالب توجه این است که اپ SilFer به طور همزمان از چندین انتقال بین چندین دستگاه پشتیبانی می کند.

FEEM

اپ Feem جز اپ های مینیمال و بسیار سریع است. برای به اشتراک گذاری فایل ها باید به شبکه Wi-Fi یکسان متصل شوید. در غیر اینصورت شما می توانید برای ارسال و دریافت فایل یک Hotspot ایجاد کنید.

مشابه اپ های بالا، Feem برای سیستم عامل هایی مانند iOS، Windows ۱۰، Mac و Linux در دسترس می باشد. شما همچنین می توانید از طریق مرورگرهای وب به فایل ها دسترسی پیدا کنید.

دسته :
برچست ها :

اپلیکیشن اندروید Stellio Music Player


تاریخ انتشار پست : 1398/12/12 بازدید : 8

http://s5.picofile.com/file/8396703068/youtube_music_rocks.jpg

موسیقی بخش جدا نشدنی گجت های همراه خصوصا موبایل های هوشمند شده است. و روز به روز بر کیفیت موزیک پلیر ها اضافه می شود. یکی از اپلیکیشن های پخش کننده آهنگ Stellio Music Player است که میتواند جایگزین مناسبی برای موزیک پلیر پیشفرض گوشی باشد.

 در ادامه همراه باشید.

 اپلیکیشن Stellio Music Player یکی از گرافیکی ترین پخش کننده آهنگ در سیستم عامل اندروید محسوب می شود. این نرم افزار که توسط استودیو استیلو توسعه پیدا کرده است. در گوگل پلی توسط هزاران کاربر مورد استفاده قرار گرفته و نمرات خوبی را دریافت کرده است. این نرم افزار به صورت رایگان است اما برای دسترسی به ویژگی های بیشتر نیاز به پرداخت درون نرم افزاری دارد.

Stellio Music Player همانطور که بیان شد قابلیت های بسیار کاربردی و گرافیکی را در اختیار کاربران قرار می دهد. نکته قابل توجه این است که تم این موزیک پلیر با توجه به رنگ کاور تراک تغییر می کند که بسیار دلنشین طراحی شده است.

این اپلیکیشن قابلیت هایی نظیر تگ ادیتور، تایمر خواب، ویجت های شیک و .. را با خودش به همراه دارد و بدون شک می تواند به پخش موسیقی و سرگرم کردن کاربر کمک بسیار زیادی کند.

این موزیک پلیر پیشرفته بسیار کاربردی است و تقریبا تمامی کاربران از آن راضی هستند. این اپ را میتوانید از فروشگاه های معتبر به رایگان دانلود کنید.

توضیحات اپلیکیشن اندروید Stellio Music Player

ــ پخش موزیک ها بر اساس پوشه، هنرمندان؛آلبوم و غیره
ــ تغییر ظاهر موزیک پلیر به صورت خودکار بر اساس کاور آهنگ
ــ قفل صفحه نمایش فوق العاده شیک
ــ ۵ ویجت شیک و متنوع برای قرار دادن در صفحه اصلی دستگاه
ــ تایمر خواب برای متوقف سازی خودکار پخش موزیک
ــ رفتن به موزیک بعدی با لرزش و یا نگه داشتن دکمه افزایش ولوم
ــ تابع تگ ادیتور برای ویرایش اسان اطلاعات موزیک ها
ــ محیط کاربری فوق العاده زیبا، بدون تبلیغات و ده ها قابلیت دیگر

نکاتی برای برگزاری جلسه های کاری موفق


تاریخ انتشار پست : 1398/11/22 بازدید : 8

امروز برای آنکه یک کسب و کار در مسیر موفقیت پیش برود، عوامل مختلفی تاثیر گذار خواهند بود. اما شاید هیچ یک از آن ها به اندازه ی یک رهبر آگاه و حرفه ای، نتواند زمام امور را بر دست گیرد. در این مطلب قصد داریم به بررسی رازهای موفقیت در کسب و کار بپردازیم که در آن مدیران نقش بسیار مهمی را بازی می کنند. یکی از این نکات برگزاری جلسه های کاری موفق است که در ادامه به بررسی مهم ترین نکات خواهیم پرداخت.

یک مدیر موفق کسی است که بتواند در تمامی عرصه ها و موضوعات موفق باشد. یکی از مواردی که در موفقیت مدیران نقش پر رنگی بازی می کند، برگزاری جلسات کاری موفق است. این واقعیت است که بسیاری از مدیران فاقد مهارت های لازم برای برگزاری جلسات کاری هستند حتما در برخی از جلسات دیده اید که تعدادی از مدیران، سخرانی را بر عهده ی همکار و مشاور خود قرار می دهد و این یعنی یک ضعف بزرگ!

ما در این بخش از رازهای موفقیت در کسب و کار، بر آنیم تا ترفندهایی را برای برگزاری جلسه های کاری موفق آموزش دهیم. ما را در این بخش همراهی کنید.

  

نکاتی برای برگزاری جلسه های کاری موفق

یکی از مواردی که باید به آن توجه کنیم، تاثیر گذاری در مخاطب است. واقعیت این است که بسیاری از افراد ذاتا افرادی تاثیرگذاری هستند و مشکلی از این بابت نخواهند داشت. اما برخی از افراد هم به شدت در این موضوع مشکل دارند و به هیچ عنوان نمی توانند امتیاز خوبی را از آن خود کنند. از آن جایی که این موضوغ در برگزاری جلسات کاری بسیار مهم است، به کار بردن ترفند های زیر می تواند بسیار موثر باشد.

درباره ی وقت جلسه کمی با تعلل پاسخ دهید

اگر همکاران و شرکا از شما برای درخواست جلسه سوال می پرسند، با این وجود که می دانید پاسختان مثبت است، بهتر است نگاهی به سر رسید خود بیندازید و ببینید که چه وقت های خالی دارید. به این ترتیب مشغله های خود را به مخاطب نشان می دهید.

معرفی برنامه کاری خود

اگر با همکار خود در حال صحبت درباره ی برنامه کاری هستید، در ابتدا صحبت او را با عذر خواهی و خطاب کردن اسم کوچک او، از برنامه ی کاری خود بگویید. با این کار نان می دهید که سخنانی که شما بعد از او در جلسه عنوان می کنید، اهمیت دارد.

جای مناسب را در جلسه کاری انتخاب کنید

بهترین جا نشستن در کنار رئیس جلسه است. شما با این کار می توانید جایگاه ویژه ی خود را نشان دهید. همچنین می توانید تسلط بیشتر بر پاورپوینت ها داشته باشید و حتی می توانید درخواست های مهم خود را با اهمیت بیشتری عنوان کنید.

هنر به خرج دهید و افراد را همدل کنید

کمی شیطنت هم بد نیست. حس اعتماد را در افراد ایجاد کنید تا بتوانید آن ها را با خود همدل کنید. این کار به شما فرصت می دهد که برنامه های شما اهمیت خود را به خوبی نشان دهند.

از واژه ی ” ما ” حتما استفاده کنید.

اگر قصد معرفی برنامه ای دارید، حتما از واژه ” ما ” استفاده کنید. این ضمیر سبب می شود مخاطبان شما احساس کنند که در کار شما سهیم هستند و به راحتی با شما همدل می شوند.

استقبال از برگزاری جلسه

مدیرانی که از برگزاری جلسه تفره می روند عموما تنها چیزی که از خود بروز می دهند، ضعف و ترس است. تشکیل برخی از جلسات قبل پیش بینی نشده هم می تواند قدرت شما را فوق العاده نشان دهد. زمانی که از شما دعوت می شود در این جلسات حضور پیدا کنید، حتما بگویید با وجود مشغله های بسیارم، به خاطر شما در این جلسه نیز حضور پیدا خواهم کرد. معجزه می کند!

آرام باشید

یک مدیر موفق کسی است که بتواند استرس را از خود دور کند و خود را در کمال آرامش نشان دهد. مسلم سخنان این فرد شنیدنی تر و قابل اطمینان تر است.
جلسه را متفاوت برگزار کنید.
به جای آنکه در یک اتاق تکراری گفت و گو کنید، شاید بد نباشد که پیشنهاد دهید حین راه رفتن با همکارانتان گفت و گو کنید. این یکی از اصول برگزاری جلسه های کاری موفق می باشد.

متفاوت بنشینید

هر از گاهی در جلسات بد نیست که یک وری بر لبه ی میز بنشینید. با این کار آرامش بیشتری از خود نشان خواهید داد.

تمرکز خود را نشان دهید

برای این کار حتی زمانی که مشغول تایپ و نوشتن موضوعات مهم در جلسه هستید، با گفتن نظراتی مانند بله یا خیر، تمرکز خود را نشان دهید و ابراز کنید که همچنان مشغول گوش دادن به سخنان افراد دیگر هستید. شما با این رفتار نشان خواهید داد که در انجام دادن چند کار همزمان توانمند هستید.

همانطور که مشاهده کردید، یک مدیر علاوه بر رهبری، وظایف مختلفی را بر عهده دارد که می تواند به شدت در موفقیت در کسب و کار تاثیر داشته باشد. به عنوان یک مدیر، بهتر است به ریزترین نکات توجه کرد تا در مسیر پیش رو به خوبی پیش رفت. نکات فوق می تواند شما را در برگزاری جلسه های کاری موفق کمک شایانی کند.

دسته :
برچست ها :
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد